X


Privacy Policy voor "Trouw ik jullie"

Kloetinge, mei 2018

Beste bezoeker,

"Trouw ik jullie" vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. De persoonsgegevens die "Trouw ik jullie" verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar gesproken wordt over een huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of ceremoniële verbintenis bedoeld.

  • Verkrijgen van gegevens

Persoonsgegevens en contact gegevens worden verkregen via de gemeente, het bruidspaar of via een derde met toestemming van het bruidspaar.

  • Gebruik van gegevens

Om een huwelijk te kunnen voltrekken zijn de persoonsgegevens van een bruidspaar voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

Bij een wettig huwelijk is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijkestand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om een identiteit te kunnen vaststellen.

Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs voldoende en worden geen kopieën gemaakt, gevraagd of opgeslagen.

Als zelfstandig trouwambtenaar is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. Deze boekhouding dient zeven jaar te worden bewaard.

Om contact met het bruidspaar te onderhouden is het van belang naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een digitaal adresboek. Deze worden nadat de ceremonie is nabesproken verwijderd.

Indien op verzoek van het bruidspaar ook contact gezocht wordt met familie of vrienden, worden deze gegevens nadat de voltrekking is na besproken vernietigd of verwijderd.

De persoonlijke informatie van het bruidspaar wordt verwerkt tot een speech. De speech en aantekeningen worden nadat de huwelijksvoltrekking is besproken vernietigd.

De digitale versie wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd alvorens deze wordt opgeslagen.

Wanneer een bruidspaar een review schrijft worden de voornaam, trouwlocatie en trouwdatum gepubliceerd op www.trouwikjullie.nl, op de facebook pagina of instagram van "Trouw ik jullie"
Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachine resultaten. "Trouw ik jullie" publiceert de review alleen na goedkeuring en toestemming van het bruidspaar. Het bruidspaar behoudt altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of anonimiseren.

Conform de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor de voltrekking van het huwelijk zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Verdere persoonsgegevens staan op de akte vermeld welke via de Gemeente wordt  verkregen. Deze akte wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand. Indien voor een ceremoniële verbintenis een certificaat wordt gemaakt, bepaald het bruidspaar zelf welke gegevens zij hiervoor verstrekken. Deze gegevens worden direct na de ceremonie verwijderd.

  • Bewaren van gegevens 

Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitalebestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon middels een virusscan en wachtwoordbeveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijnen een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd.

  • Vernietiging van de gegevens

Indien gegevens op papier staan worden deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, vernietigd. Hiervoor wordt een papier vernietiger gebruikt. Documenten die digitaal verkregen zijn worden, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, gewist.

  • Informatie, inzage en correctie

Een bruidspaar heeft ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die zij hebben verstrekt.

  • In geval van data-lek

Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal hiervan direct bij het constateren hiervan melding worden gemaakt bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

  • Website Trouw ik jullie

Deze site maakt gebruik van Google Analytics Demographics. Hiervoor zijn de Google advertising features ingeschakeld.De geanonimiseerde demografische gegevens die "Trouw ik jullie" hiermee verkrijgt dienen enkelen alleen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

  • Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij een andere plaatser dan "Trouw ik jullie") is vermeld is het volgende van toepassing:

"Trouw ik jullie" heeft geen invloed op deze cookies. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder). De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan - zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen - de gegevens aan derden geven, bijvoorbeeld indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Hoelang blijven cookies actief?
De meeste cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Sommige, zogenaamde permanente cookies,blijven langer bewaard variërend van enkele dagen tot enkele jaren. U kunt deze cookies zelf op ieder gewenst moment verwijderen via uw browser instellingen.

Kan ik (sommige) cookies weren of verwijderen?
Ja, u kunt dit aangeven in uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, raadpleeg hiervoor de help functie of website van uw browser. Het weigeren van(sommige)cookies kan tot gevolg hebben dat(bepaalde)websites niet(volledig)meer functioneren.

Met liefdevolle groet,

Bianca Noomen

Trouwambtenaar en Ceremoniespreker "Trouw ik jullie"
Email: info@trouwikjullie.nl